Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Piz­zy u Weso­łych Nutek

19 lute­go na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Piz­zy. W naszym przed­szko­lu dzie­ci z gru­py OP5B rów­nież obcho­dzi­ły ten smacz­ny dzień. Naj­pierw odby­ła się pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, pod­czas któ­rej dowie­dzie­li­śmy się, że naj­po­pu­lar­niej­szym rodza­jem sero­we­go sma­ko­ły­ku jest mar­ghe­ri­ta, któ­ra swo­ją nazwę zawdzię­cza kró­lo­wej Włoch – Mar­ghe­ri­cie, któ­ra pod­czas wizy­ty w Neapo­lu mia­ła zasma­ko­wać pierw­szej współ­cze­snej piz­zy, przy­go­to­wa­nej na jej cześć przez miej­sco­we­go piekarza.
Do swe­go przy­sma­ku użył on 3 skład­ni­ków: pomi­do­ry (czer­wień), ser moz­za­rel­la (biel), bazy­lia (zie­leń). Skład­ni­ki te repre­zen­to­wa­ły bar­wy naro­do­we Włoch. Następ­nie dzie­ci wyko­na­ły swo­ją „Papie­ro­wą piz­zę”, w któ­rej nie zabra­kło ulu­bio­nych dodat­ków przed­szko­la­ków. W zeszłym roku Weso­łe Nut­ki wyko­na­ły wła­sno­ręcz­nie pysz­ną domo­wą piz­zę, a w tym roku nie­spo­dzian­ką dla dzie­ci było posma­ko­wa­nie praw­dzi­wej piz­zy z lokal­nej piz­ze­rii. Cały dzień upły­nął nam w miłej i rado­snej atmosferze.


Wstecz