XVIII Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej „Kaszёb­sczѐ Spiѐwё”

4Na przełomie mar­ca i kwiet­nia 2020 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie miał się odbyć już XVIII Pomors­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki Kaszub­skiej, który pop­u­laryzu­je pieśni kaszub­skie wśród dzieci i młodzieży oraz pro­mu­je tal­en­ty i moty­wu­je do ich rozwijania.
Patronat hon­orowy nad fes­ti­walem objął Marsza­łek Wojew­ództ­wa Pomorskiego, sen­a­tor Kaz­imierz Kleina z Kaszub­skiego Zespołu Par­la­men­tarnego oraz Pomors­ki Kura­tor Oświaty w Gdańsku, nato­mi­ast patronat medi­al­ny Radio Kaszёbё oraz Telewiz­ja TTM. Orga­ni­za­torem fes­ti­walu był Wójt i Rada Gminy Luzi­no oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie. Fes­ti­w­al z roku na rok cieszy się coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią, ponieważ zgłasza się dużo chęt­nych. W tym roku padł reko­rd zgłoszeń, ponieważ aż 155 uczest­ników, w tym 27 solistów i 22 zespoły zadeklarowały swój udzi­ał. W finale Fes­ti­walu Piosen­ki Kaszub­skiej mieli wziąć udzi­ał uczest­ni­cy reprezen­tu­ją­cy następu­jące Gminy: Chmiel­no, Gniewino, Jas­tar­nia, Kar­tuzy, Linia, Luzi­no, Łęczyce, Sier­akow­ice, Stęży­ca, Sulęczyno, Sze­mud, Wejherowo i Żukowo. Wykon­aw­cy byli podzie­leni na grupy wiekowe i zespoły. Nieste­ty w związku z ogłos­zoną sytu­acją epi­demi­o­log­iczną w kra­ju fes­ti­w­al został odwołany. Mimo tych okolicznoś­ci orga­ni­za­torzy postanow­ili nagrodz­ić wszys­t­kich uczest­ników fes­ti­walu za trud i włożone przy­go­towa­nia do fes­ti­walu. Każdy z zadeklarowanych wykon­aw­ców oraz ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowy­mi dyplo­ma­mi oraz upominka­mi z logo Fes­ti­walu. Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie także miała swoich przed­staw­icieli, a byli nimi uczniowie z klas II, III, IV- Ksaw­ery Wen­cel, Kor­nelia Siko­ra, Zofia Bańko, Han­na Łaga, Alic­ja Ted­erko, Weroni­ka Janeczk, Wik­to­ria Her­mann i Mar­ty­na Kafel. Serdecznie grat­u­lu­je­my wszys­tkim uczest­nikom. Dzięku­je­my wykon­aw­com i ich opiekunom za kul­ty­wowanie trady­cji śpiewa­nia w języku kaszubskim.


Wstecz