XVIII Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszёb­sczѐ Spiѐwё”

4Na prze­ło­mie mar­ca i kwiet­nia 2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie miał się odbyć już XVIII Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej, któ­ry popu­la­ry­zu­je pie­śni kaszub­skie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży oraz pro­mu­je talen­ty i moty­wu­je do ich rozwijania.
Patro­nat hono­ro­wy nad festi­wa­lem objął Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Pomor­skie­go, sena­tor Kazi­mierz Kle­ina z Kaszub­skie­go Zespo­łu Par­la­men­tar­ne­go oraz Pomor­ski Kura­tor Oświa­ty w Gdań­sku, nato­miast patro­nat medial­ny Radio Kaszёbё oraz Tele­wi­zja TTM. Orga­ni­za­to­rem festi­wa­lu był Wójt i Rada Gmi­ny Luzi­no oraz Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Festi­wal z roku na rok cie­szy się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią, ponie­waż zgła­sza się dużo chęt­nych. W tym roku padł rekord zgło­szeń, ponie­waż aż 155 uczest­ni­ków, w tym 27 soli­stów i 22 zespo­ły zade­kla­ro­wa­ły swój udział. W fina­le Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej mie­li wziąć udział uczest­ni­cy repre­zen­tu­ją­cy nastę­pu­ją­ce Gmi­ny: Chmiel­no, Gnie­wi­no, Jastar­nia, Kar­tu­zy, Linia, Luzi­no, Łęczy­ce, Sie­ra­ko­wi­ce, Stę­ży­ca, Sulę­czy­no, Sze­mud, Wej­he­ro­wo i Żuko­wo. Wyko­naw­cy byli podzie­le­ni na gru­py wie­ko­we i zespo­ły. Nie­ste­ty w związ­ku z ogło­szo­ną sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną w kra­ju festi­wal został odwo­ła­ny. Mimo tych oko­licz­no­ści orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li nagro­dzić wszyst­kich uczest­ni­ków festi­wa­lu za trud i wło­żo­ne przy­go­to­wa­nia do festi­wa­lu. Każ­dy z zade­kla­ro­wa­nych wyko­naw­ców oraz ich opie­ku­no­wie zosta­li nagro­dze­ni pamiąt­ko­wy­mi dyplo­ma­mi oraz upo­min­ka­mi z logo Festi­wa­lu. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie tak­że mia­ła swo­ich przed­sta­wi­cie­li, a byli nimi ucznio­wie z klas II, III, IV- Ksa­we­ry Wencel, Kor­ne­lia Siko­ra, Zofia Bań­ko, Han­na Łaga, Ali­cja Teder­ko, Wero­ni­ka Janeczk, Wik­to­ria Her­mann i Mar­ty­na Kafel. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom. Dzię­ku­je­my wyko­naw­com i ich opie­ku­nom za kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji śpie­wa­nia w języ­ku kaszubskim.


Wstecz