100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II

47Dnia 18 maja 2020 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca uro­dzin świę­te­go Jana Paw­ła II. Z tej oka­zji, ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej im Lecha Bąd­kow­skie­go nr 1 w Luzi­nie zapo­zna­li się z życiem, dzia­łal­no­ścią i war­to­ścia­mi, któ­re gło­sił świę­ty Jan Paweł II. Część dzie­ci aktyw­nie włą­czy­ła się w obcho­dy 100-lecia uro­dzin Ojca Świę­te­go wyko­nu­jąc róż­ne pra­ce w sze­ściu kategoriach:

1.Napisz co cię zasko­czy­ło w życiu świę­te­go Jana Paw­ła II lub nary­suj, co poru­szy­ło cię naj­bar­dziej w życiu św. Jana Paw­ła II?
2. Jakie trzy pyta­nia zadał­bym Papie­żo­wi, gdy­bym mógł go spotkać?
3. Napisz, naj­waż­niej­szą dla cie­bie myśl, któ­rą prze­ka­zał św. Jan Paweł II w cza­sie I piel­grzym­ki do Pol­ski, w roku 1979.
4. Poznaj naj­bar­dziej zna­ne dzia­ła­nia papie­ża Jana Paw­ła II i roz­wiąż quiz.
5. Przed­staw wybra­ny cytat św. Jana Paw­ła II i przed­staw w for­mie hasła lub graffiti.
6. Napisz, wybra­ne dwie myśli, któ­re Ojciec Świę­ty prze­ka­zał dzie­ciom w liście do nich lub przed­staw pla­stycz­nie jed­ną z nich.

Owo­ce zaan­ga­żo­wa­nia naszych uczniów może­my obej­rzeć na poniż­szych zdjęciach.


Wstecz