100. roczni­ca urodzin św. Jana Pawła II

47Dnia 18 maja 2020 roku przy­pa­da 100. roczni­ca urodzin świętego Jana Pawła II. Z tej okazji, uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej im Lecha Bąd­kowskiego nr 1 w Luzinie zapoz­nali się z życiem, dzi­ałal­noś­cią i wartoś­ci­a­mi, które głosił świę­ty Jan Paweł II. Część dzieci akty­wnie włączyła się w obchody 100-lecia urodzin Ojca Świętego wykonu­jąc różne prace w sześ­ciu kategoriach:

1.Napisz co cię zaskoczyło w życiu świętego Jana Pawła II lub nary­suj, co poruszyło cię najbardziej w życiu św. Jana Pawła II?
2. Jakie trzy pyta­nia zadałbym Papieżowi, gdy­bym mógł go spotkać?
3. Napisz, najważniejszą dla ciebie myśl, którą przekazał św. Jan Paweł II w cza­sie I piel­grzym­ki do Pol­s­ki, w roku 1979.
4. Poz­naj najbardziej znane dzi­ała­nia papieża Jana Pawła II i rozwiąż quiz.
5. Przed­staw wybrany cytat św. Jana Pawła II i przed­staw w formie hasła lub graffiti.
6. Napisz, wybrane dwie myśli, które Ojciec Świę­ty przekazał dzieciom w liś­cie do nich lub przed­staw plas­ty­cznie jed­ną z nich.

Owoce zaan­gażowa­nia naszych uczniów może­my obe­jrzeć na poniższych zdjęciach.


Wstecz