„1 z 12” w kla­sie III a

5Dnia 17 czerw­ca 2021 r. w kla­sie III a został prze­pro­wa­dzo­ny kon­kurs „1 z 12”. Celem było pod­su­mo­wa­nie osią­gnięć uczniów, wyka­za­nie się zdo­by­tą wie­dzą oraz dobra zaba­wa połą­czo­na z nut­ką spor­to­wej rywalizacji.
Do gry przy­stą­pi­ło 12 chęt­nych uczest­ni­ków. Do II eta­pu prze­szło 3. Osta­tecz­nie 1. miej­sce zaję­ła Maja Cyra, 2.-Paweł Gru­ba a 3.-Maja Ołda­kow­ska. Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom i życzy­my dal­szych sukcesów!


Wstecz