0P3A pro­mu­je zdro­we odżywianie

IMG_4318Przed­szko­la­ki z gru­py OP3A wspól­nie przy­go­to­wa­ły zdro­wy kok­tajl owo­co­wy. Wszyst­kie dzie­ci przy­nio­sły do przed­szko­la swo­je ulu­bio­ne owo­ce , któ­re samo­dziel­nie umy­ły . Przed zmik­so­wa­niem, wraz z panią pozna­ły nazwy wszyst­kich owo­ców oraz dowie­dzia­ły się jak owo­ce wyglą­da­ją w środ­ku. Następ­nie dzie­ci wrzu­ca­ły kawał­ki do blen­de­ra oraz obser­wo­wa­ły, co dzie­je się z nimi po uru­cho­mie­niu urządzenia.
Na koniec wszyst­kich cze­ka­ła degu­sta­cja. Oka­za­ło się, że przed­szko­la­ki chęt­nie spo­ży­wa­ły przy­go­to­wa­ny wspól­nie kok­tajl, a nawet pro­si­ły o dokład­ki. Celem zajęć było zachę­ce­nie dzie­ci do spo­ży­wa­nia owo­ców i zapo­zna­nie z moż­li­wo­ścią spo­ży­wa­nia ich w innej postaci.


Wstecz