Zbli­ża­ją się wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniowskiego

1Zbli­ża­ją się wybo­ry nowe­go Prze­wod­ni­czą­ce­go Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Wybo­ry odbę­dą się 29 wrze­śnia (śro­da), a wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne 30 września.
Przed­sta­wia­my kan­dy­da­tów na to stanowisko:

  1. Szul­ta Zuzan­na kl.VIIA
  2. Leśniew­ski Cyprian kl.VB
  3. Pobłoc­ka Maja kl.VC
  4. Zim­ny Zofia kl.VIB
  5. Richert Oli­wia kl.VA
  6. Anto­ni­na Rosak kl.VD

POMYŚL  WYBIERZ  ZAGŁOSUJ


Wstecz