Walen­tyn­ki w szkole

1Walen­tyn­ki to świę­to zakochanych i zaprzy­jaźnionych. A więc, są doskon­ałą szan­są, by okazać uczu­cia osobom, które się lubi.  Jest to szczegól­ny dzień, na który warto staran­nie przy­go­tować coś wyjątkowego.
Tak właśnie było 14 lutego w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie. Samorząd Uczniows­ki zor­ga­ni­zował pocztę walen­tynkową. Na kory­tarzu została ustaw­iona czer­wona skrzy­nia, do której uczniowie wrzu­cali swo­je kart­ki i ser­dusz­ka, wyraża­jąc w ten sposób swo­je sym­pa­tie. Od samego rana wszys­tkim moc­niej biły ser­ca, gdyż z niecier­pli­woś­cią czekali na walen­tynkową pocztę.  A przyz­nać należy, że zapełniono kartka­mi oraz liś­cika­mi całą skrzynkę. Następ­nie walen­tynkowe amor­ki odpowied­nio poseg­re­gowały pocztę i roz­dały wszys­tkim adresatom. Szkoła w ten dzień była odpowied­nio udeko­rowana, wszędzie pojaw­iły się ozdo­by w ksz­tał­cie serc oraz tem­aty­czne deko­rac­je. Walen­tyn­ki w naszej szkole z pewnoś­cią może­my zal­iczyć do udanych, potę­gowały wiele miłych wrażeń i cieszył się bard­zo dużym zainteresowaniem.


Wstecz