Spek­ta­ku­lar­ne suk­ce­sy Macieja

SONY DSCMaciej Kel­ler z kla­sy IIIC po raz wtó­ry god­nie repre­zen­to­wał naszą szko­łę i gmi­nę pod­czas gali XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-pla­stycz­ne­go pt. „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, któ­rą swą obec­no­ścią uświet­ni­li urzęd­ni­cy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wej­he­ro­wie oraz dyrek­cja i pra­cow­ni­cy PZPOW.
Nie dość, że powtó­rzył suk­ces z zeszłe­go roku i za wiersz pt. „ Co jest waż­ne w świę­ta?” kolej­ny raz został lau­re­atem pierw­sze­go miej­sca w kate­go­rii: pra­ca lite­rac­ka- poezja, to jesz­cze tym razem zmie­rzył się z kole­ga­mi z woje­wódz­twa w trzech innych kate­go­riach.  Jego pro­zę pt. „Opo­wieść o cudzie wigi­lij­nym”  jury tak­że nagro­dzi­ło  pierw­szym miej­scem. Kolej­ne naj­wyż­sze miej­sce na podium wywal­czył w kate­go­rii: gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa za witraż „Świę­ta na Kaszu­bach”. Na doda­tek spraw­dził się rów­nież w pra­cy pla­stycz­nej i za wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ną kart­kę świą­tecz­ną uzy­skał chlub­ne dru­gie miej­sce. Nale­ży rów­nież wspo­mnieć, że kil­ka dni temu uka­zał się dru­kiem zbiór opo­wia­dań i wier­szy naj­lep­szych mło­dych auto­rów w Pol­sce, lau­re­atów jubi­le­uszo­we­go XXXV Woje­wódz­kie­go i XXI Ogól­no­pol­skie­go Prze­glą­du Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej Twór­czo­ści Lite­rac­kiej „Lipa 2017”, a wśród nich opo­wia­da­nie Macie­ja pt. „ Baj­ka o brzyd­kiej gąsie­ni­cy”. Jest to pierw­sza i mamy nadzie­ję, że nie ostat­nia dru­ko­wa­na publi­ka­cja w dorob­ku nasze­go ucznia. Jeste­śmy ogrom­nie dum­ni ze spek­ta­ku­lar­nych suk­ce­sów Macie­ja. Życzy­my zapa­łu w speł­nia­niu swo­ich pasji.

Wstecz