Spek­taku­larne sukcesy Macieja

SONY DSCMaciej Keller z klasy IIIC po raz wtóry god­nie reprezen­tował naszą szkołę i gminę pod­czas gali XXIV Pomorskiego Konkur­su Lit­er­acko-plas­ty­cznego pt. „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, którą swą obec­noś­cią uświet­nili urzęd­ni­cy Starost­wa Powia­towego w Wejherowie oraz dyrekc­ja i pra­cown­i­cy PZPOW.
Nie dość, że powtórzył sukces z zeszłego roku i za wier­sz pt. „ Co jest ważne w świę­ta?” kole­jny raz został lau­re­atem pier­wszego miejs­ca w kat­e­gorii: pra­ca lit­er­ac­ka- poez­ja, to jeszcze tym razem zmierzył się z kolega­mi z wojew­ództ­wa w trzech innych kat­e­go­ri­ach.  Jego prozę pt. „Opowieść o cud­zie wig­ili­jnym”  jury także nagrodz­iło  pier­wszym miejscem. Kole­jne najwyższe miejsce na podi­um wywal­czył w kat­e­gorii: grafi­ka kom­put­erowa za witraż „Świę­ta na Kaszubach”. Na dodatek sprawdz­ił się również w pra­cy plas­ty­cznej i za włas­noręcznie przy­go­towaną kartkę świąteczną uzyskał chlub­ne drugie miejsce. Należy również wspom­nieć, że kil­ka dni temu ukazał się drukiem zbiór opowiadań i wier­szy najlep­szych młodych autorów w Polsce, lau­re­atów jubileuszowego XXXV Wojew­ódzkiego i XXI Ogólnopol­skiego Przeglą­du Dziecięcej i Młodzieżowej Twór­c­zoś­ci Lit­er­ack­iej „Lipa 2017”, a wśród nich opowiadanie Macie­ja pt. „ Baj­ka o brzy­d­kiej gąsieni­cy”. Jest to pier­wsza i mamy nadzieję, że nie ostat­nia drukowana pub­likac­ja w dorobku naszego ucz­nia. Jesteśmy ogrom­nie dum­ni ze spek­taku­larnych sukcesów Macie­ja. Życzymy zapału w speł­ni­a­n­iu swoich pasji.

Wstecz