Samorząd Uczniows­ki na rok szkol­ny 2021/22 wybrany!

129 wrześ­nia odbyły się wybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego. Do udzi­ału w wyb­o­rach uprawnionych było 251 osób, a uczest­niczyło w nich 224 uczniów. Uczniowie wybier­ali członków Zarzą­du Samorzą­du Uczniowskiego spośród sześ­ciu kandydatów.
Prze­wod­niczącą Samorzą­du Uczniowskiego została Zuzan­na Szul­ta z kl. VIIa, a pozostały­mi jego członka­mi: Oli­wia Richert kl. Va, Maja Pobłoc­ka kl. Vc, Anton­i­na Rosak kl Vd, Zofia Zim­ny kl. VI b oraz Cypri­an Leśniews­ki kl. Vb. Serdecznie grat­u­lu­je­my i z niecier­pli­woś­cią czekamy na real­iza­cję ich wybor­czych obiet­nic! Wszys­tkim tegorocznym kandydatom dzięku­je­my za udzi­ał w wyborach.


Wstecz