Radosne min­ki chłopa­ka i dziewczynki

14Pięt­nastego październi­ka rozstrzyg­nię­to szkol­ny konkurs fotograficzno – logope­dy­czny „Radosne min­ki chłopa­ka i dziew­czyn­ki”. Celem konkur­su było pobudze­nie wyobraźni i  akty­wnoś­ci twór­czej, a także  zachę­canie do dzi­ała­nia na rzecz wspól­no­ty szkol­nej oraz pop­u­laryza­c­ja pra­cy logopedycznej.
Praw­idłowe funkcjonowanie aparatu artyku­la­cyjnego to jeden z głównych celów ter­apii logope­dy­cznej, aby uroz­maicić te ćwiczenia ze wszys­t­kich zdjęć uczest­ników konkur­su utwor­zono album, który będzie wyko­rzysty­wany  pod­czas zajęć. Przy oce­nie prac po uwagę bra­no ory­gi­nal­ność i pomysłowość zdję­cia. Wszys­tkim dzieciom biorą­cym udzi­ał w konkur­sie grat­u­lu­je­my i zachę­camy do udzi­ału w kole­jnych konkur­sach i akcjach!

Przyz­nano następu­jące miejsca:

W kat­e­gorii odd­zi­ały przedszkolne:

I miejsce: Leon Wasylka,

II miejsce: Wik­to­ria Preihs,

III miejsce: Kacper Richert.

Wyróżnienia:

Marceli­na Lewicka,

Michał Kwidzin­s­ki,

Jan Orłows­ki.

W kat­e­gorii klas I — III:

I miejsce: Fil­ip Gołąbek,

II miejsce: Zofia Orłows­ka, Michali­na Lewicka,

III miejsce: Tymek Labuda.

Wyróżnienia:

Moni­ka Pieper,

Romi­na Hewelt.


Wstecz