Rado­sne min­ki chło­pa­ka i dziewczynki

14Pięt­na­ste­go paź­dzier­ni­ka roz­strzy­gnię­to szkol­ny kon­kurs foto­gra­ficz­no – logo­pe­dycz­ny „Rado­sne min­ki chło­pa­ka i dziew­czyn­ki”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni i  aktyw­no­ści twór­czej, a tak­że  zachę­ca­nie do dzia­ła­nia na rzecz wspól­no­ty szkol­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logopedycznej.
Pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie apa­ra­tu arty­ku­la­cyj­ne­go to jeden z głów­nych celów tera­pii logo­pe­dycz­nej, aby uroz­ma­icić te ćwi­cze­nia ze wszyst­kich zdjęć uczest­ni­ków kon­kur­su utwo­rzo­no album, któ­ry będzie wyko­rzy­sty­wa­ny  pod­czas zajęć. Przy oce­nie prac po uwa­gę bra­no ory­gi­nal­ność i pomy­sło­wość zdję­cia. Wszyst­kim dzie­ciom bio­rą­cym udział w kon­kur­sie gra­tu­lu­je­my i zachę­ca­my do udzia­łu w kolej­nych kon­kur­sach i akcjach!

Przy­zna­no nastę­pu­ją­ce miejsca:

W kate­go­rii oddzia­ły przedszkolne:

I miej­sce: Leon Wasylka,

II miej­sce: Wik­to­ria Preihs,

III miej­sce: Kac­per Richert.

Wyróż­nie­nia:

Mar­ce­li­na Lewicka,

Michał Kwi­dzin­ski,

Jan Orłow­ski.

W kate­go­rii klas I — III:

I miej­sce: Filip Gołąbek,

II miej­sce: Zofia Orłow­ska, Micha­li­na Lewicka,

III miej­sce: Tymek Labuda.

Wyróż­nie­nia:

Moni­ka Pieper,

Romi­na Hewelt.


Wstecz