„Północ­ne Kaszu­by naszym domem”

SONY DSCDnia 18.04.2018 r. o godzinie 11.00 uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odwiedz­ił pan Marcin Gniech, który jest członkiem „Klubu Miłośników Wejherowa”.  Spotkanie to było akcją w ramach nar­o­dowego pro­gra­mu czytel­nict­wa. 
Pan Marcin opowiedzi­ał dzieciom his­torię związaną z naszym regionem z punk­tu widzenia kole­jnict­wa. Przed­staw­ił prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną, która zaw­ier­ała liczne zdję­cia oraz pamiąt­ki związane z his­torią dwor­ca w Luzinie oraz w Wejherowie. Uczniowie dowiedzieli się, że pier­wszy pociąg przy­jechał z Gdańs­ka do Wejherowa 15 listopa­da 1869 oraz mieli okazję zobaczyć zdję­cia oraz rysun­ki przed­staw­ia­jące trasę kole­jowe z tam­tych cza­sów oraz okoliczne stac­je. Pon­ad­to, pan Marcin przed­staw­ił zdję­cia ukazu­jące ówczesne bile­ty miesięczne, rozkłady jazdy oraz listy prze­wozowe. Dzieci z ogrom­nym zaan­gażowaniem uczest­niczyły w spotka­niu i zadawały masę pytań, na które pan Marcin bard­zo chęt­nie odpowiadał przy­bliża­jąc im XIX oraz XX wiek oraz uświadami­a­jąc, jak ogromne znacze­nie miała wów­czas kolej, która wpły­wała niemal na każdą dziedz­inę życia.Spotkania takie jak te stanow­ią doskon­ałą „odskocznię” dla dzieci od codzi­en­nej, trady­cyjnej lekcji his­torii. Bard­zo dzięku­je­my panu Mar­ci­nowi Gniechowi za poświę­cony czas i liczymy na kole­jne, również tak ciekawe spotkanie.


Wstecz