„Pół­noc­ne Kaszu­by naszym domem”

SONY DSCDnia 18.04.2018 r. o godzi­nie 11.00 uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odwie­dził pan Mar­cin Gniech, któ­ry jest człon­kiem „Klu­bu Miło­śni­ków Wej­he­ro­wa”.  Spo­tka­nie to było akcją w ramach naro­do­we­go pro­gra­mu czy­tel­nic­twa. 
Pan Mar­cin opo­wie­dział dzie­ciom histo­rię zwią­za­ną z naszym regio­nem z punk­tu widze­nia kolej­nic­twa. Przed­sta­wił pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną, któ­ra zawie­ra­ła licz­ne zdję­cia oraz pamiąt­ki zwią­za­ne z histo­rią dwor­ca w Luzi­nie oraz w Wej­he­ro­wie. Ucznio­wie dowie­dzie­li się, że pierw­szy pociąg przy­je­chał z Gdań­ska do Wej­he­ro­wa 15 listo­pa­da 1869 oraz mie­li oka­zję zoba­czyć zdję­cia oraz rysun­ki przed­sta­wia­ją­ce tra­sę kole­jo­we z tam­tych cza­sów oraz oko­licz­ne sta­cje. Ponad­to, pan Mar­cin przed­sta­wił zdję­cia uka­zu­ją­ce ówcze­sne bile­ty mie­sięcz­ne, roz­kła­dy jaz­dy oraz listy prze­wo­zo­we. Dzie­ci z ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu i zada­wa­ły masę pytań, na któ­re pan Mar­cin bar­dzo chęt­nie odpo­wia­dał przy­bli­ża­jąc im XIX oraz XX wiek oraz uświa­da­mia­jąc, jak ogrom­ne zna­cze­nie mia­ła wów­czas kolej, któ­ra wpły­wa­ła nie­mal na każ­dą dzie­dzi­nę życia.Spotkania takie jak te sta­no­wią dosko­na­łą „odskocz­nię” dla dzie­ci od codzien­nej, tra­dy­cyj­nej lek­cji histo­rii. Bar­dzo dzię­ku­je­my panu Mar­ci­no­wi Gnie­cho­wi za poświę­co­ny czas i liczy­my na kolej­ne, rów­nież tak cie­ka­we spotkanie.


Wstecz