Podzię­ko­wa­nia Samo­rzą­du Uczniowskiego

Samo­rząd Uczniow­ski SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie dzię­ku­je WSZYSTKIM za zaan­ga­żo­wa­nie się w Świa­to­wy Dzień Osób z Zespo­łem Downa.