Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu „Poko­chać książkę”

5W roku szkol­nym 2019/2020 ucznio­wie biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie czy­tel­ni­czym „Poko­chać książ­kę”. Celem pro­jek­tu było wdra­ża­nie uczniów do obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą i sło­wem pisa­nym, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych, pro­pa­go­wa­nie czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, zaopa­trze­nia biblio­te­ki w nowe tytu­ły książ­ko­we a tak­że roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści oraz kom­pe­ten­cji klu­czo­wych wśród uczniów.
W ramach pro­jek­tu „Poko­chać książ­kę” ucznio­wie reali­zo­wa­li sze­reg dzia­łań twór­czych; uczest­ni­czy­li w  kre­atyw­nych lek­cjach biblio­tecz­nych: „Kar­ta lite­rac­ka”, „Kło­pot-pra­ca z książ­ką obraz­ko­wą”, „Opo­wieść-Biblio­te­ka  ”, „Z Kaje­tu Kaje­ta­na- warsz­ta­ty kre­atyw­no­ści”, warsz­ta­tach czy­tel­ni­czych; spo­tka­niu autor­skim;  insce­ni­za­cjach teatral­nych: „Kró­lew­na Śnież­ka” „Baj­ko­wy świat ksią­żek Zosi”; akcjach szkol­nych; spo­tka­niach w ramach „Ody­sei Umy­słów”,  Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki: „Dzień Krop­ki-zaję­cia twór­cze”, „Pier­ni­ko­wa biblio­te­ka”. Bra­li udział w kon­kur­sach biblio­tecz­nych: „Domek Baby Jagi”, „Biu­ro detek­ty­wi­stycz­ne Les­sie­go i Maji”, „Zaczy­ta­ni”, „Maria Konop­nic­ka”, a tak­że w zaba­wach czy­tel­ni­czych; dzia­ła­niach cha­ry­ta­tyw­nych na rzecz śro­do­wi­ska lokal­ne­go oraz uro­czy­sto­ści „Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka”. Biblio­te­ka szkol­na wzbo­ga­ci­ła się o sze­reg tytu­łów lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej oraz meto­dycz­nej doty­czą­cej sze­re­gu zagad­nień peda­go­gicz­nych min.; przy­czyn depre­sji wśród dzie­ci i mło­dzie­ży, uza­leż­nień beha­wio­ral­nych, pobu­dza­nia kre­atyw­no­ści, komu­ni­ka­cji empa­tycz­nej, przedsiębiorczości.


Wstecz