Pod­sumowanie pro­jek­tu „Pokochać książkę”

5W roku szkol­nym 2019/2020 uczniowie bib­liote­ki Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie uczest­niczyli w pro­jek­cie czytel­niczym „Pokochać książkę”. Celem pro­jek­tu było wdrażanie uczniów do obcow­a­nia z lit­er­aturą dziecięcą i słowem pisanym, rozwi­janie zain­tere­sowań czytel­niczych, propagowanie czytel­nict­wa wśród dzieci, zaopa­trzenia bib­liote­ki w nowe tytuły książkowe a także rozwi­janie kreaty­wnoś­ci oraz kom­pe­tencji kluc­zowych wśród uczniów.
W ramach pro­jek­tu „Pokochać książkę” uczniowie real­i­zowali szereg dzi­ałań twór­czych; uczest­niczyli w  kreaty­wnych lekc­jach bib­liotecznych: „Kar­ta lit­er­ac­ka”, „Kłopot-pra­ca z książką obrazkową”, „Opowieść-Bib­liote­ka  ”, „Z Kaje­tu Kaje­tana- warsz­taty kreaty­wnoś­ci”, warsz­tat­ach czytel­niczych; spotka­niu autorskim;  insc­eniza­c­jach teatral­nych: „Królew­na Śnież­ka” „Bajkowy świat książek Zosi”; akc­jach szkol­nych; spotka­ni­ach w ramach „Ody­sei Umysłów”,  Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki: „Dzień Krop­ki-zaję­cia twór­cze”, „Piernikowa bib­liote­ka”. Brali udzi­ał w konkur­sach bib­liotecznych: „Domek Baby Jagi”, „Biuro detek­ty­wisty­czne Lessiego i Maji”, „Zaczy­tani”, „Maria Konop­nic­ka”, a także w zabawach czytel­niczych; dzi­ała­ni­ach chary­taty­wnych na rzecz środowiska lokalnego oraz uroczys­toś­ci „Pasowanie na czytel­ni­ka”. Bib­liote­ka szkol­na wzbo­gaciła się o szereg tytułów lit­er­atu­ry dziecięcej oraz metody­cznej doty­czącej szeregu zagad­nień ped­a­gog­icznych min.; przy­czyn depresji wśród dzieci i młodzieży, uza­leżnień behaw­io­ral­nych, pobudza­nia kreaty­wnoś­ci, komu­nikacji empaty­cznej, przedsiębiorczości.


Wstecz