Piz­za w gru­pie Pszczółek

IMG-20220209-WA00649 lute­go obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Piz­zy, więc tego dnia przed­szko­la­ki zro­bi­ły swo­ją piz­zę. Po przy­go­to­wa­niach wszy­scy z ape­ty­tem zje­dli swo­je wypie­ki. Wspól­ne goto­wa­nie przy­nio­sło mnó­stwo zaba­wy i radości.Wstecz