Moja klasa. 3 b na scenie

1Dnia 25 kwiet­nia 2022 roku uczniowie klasy 3 B zade­bi­u­towali na szkol­nej sce­nie teatral­nej w ramach real­i­zowanego w szkole pro­jek­tu „Moja klasa na sce­nie”. Trze­ciok­lasiś­ci pokaza­li swoim kole­gom i koleżankom z klas 1–3 przed­staw­ie­nie pt.: „Piraci”. Wszys­tkie rek­wiz­y­ty, ele­men­ty scenografii, kostiumy przy­go­towali samodziel­nie pod­czas zajęć zintegrowanych.
Nau­ka poszczegól­nych ról oraz piosenek okaza­ła się wspani­ałą zabawą i lekcją sztu­ki teatral­nej. Wys­tęp przed rówieśnika­mi okazał się wielkim przeży­ciem. Każde­mu uczest­nikowi insc­eniza­cji towarzyszyły różne emoc­je: od lęku, po ekscy­tację i zad­owole­nie. Możli­wość pub­licznego wys­tępu, pokaza­nia się w roli akto­ra, poz­woliła pokon­ać tremę i nabyć umiejęt­noś­ci radzenia sobie ze swoi­mi słaboś­ci­a­mi. Ter­az uczniowie klasy 3 B czeka­ją na wys­tępy swoich koleżanek i kolegów z innych odd­zi­ałów, tym razem to oni będą widzami.


Wstecz