Moja kla­sa. 3 b na scenie

1Dnia 25 kwiet­nia 2022 roku ucznio­wie kla­sy 3 B zade­biu­to­wa­li na szkol­nej sce­nie teatral­nej w ramach reali­zo­wa­ne­go w szko­le pro­jek­tu „Moja kla­sa na sce­nie”. Trze­cio­kla­si­ści poka­za­li swo­im kole­gom i kole­żan­kom z klas 1–3 przed­sta­wie­nie pt.: „Pira­ci”. Wszyst­kie rekwi­zy­ty, ele­men­ty sce­no­gra­fii, kostiu­my przy­go­to­wa­li samo­dziel­nie pod­czas zajęć zintegrowanych.
Nauka poszcze­gól­nych ról oraz pio­se­nek oka­za­ła się wspa­nia­łą zaba­wą i lek­cją sztu­ki teatral­nej. Występ przed rówie­śni­ka­mi oka­zał się wiel­kim prze­ży­ciem. Każ­de­mu uczest­ni­ko­wi insce­ni­za­cji towa­rzy­szy­ły róż­ne emo­cje: od lęku, po eks­cy­ta­cję i zado­wo­le­nie. Moż­li­wość publicz­ne­go wystę­pu, poka­za­nia się w roli akto­ra, pozwo­li­ła poko­nać tre­mę i nabyć umie­jęt­no­ści radze­nia sobie ze swo­imi sła­bo­ścia­mi. Teraz ucznio­wie kla­sy 3 B cze­ka­ją na wystę­py swo­ich kole­ża­nek i kole­gów z innych oddzia­łów, tym razem to oni będą widzami.


Wstecz