Plus­zowe misie w naszej szkole

SONY DSC28 listopa­da po raz kole­jny obchodzil­iśmy w naszej szkole Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie wraz z wychowaw­ca­mi klas 1–3 oraz odzi­ały przed­szkolne włączyły się do akcji chary­taty­wnej na rzecz Świ­etl­i­cy Inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła”. 
Pod­czas rados­nego spotka­nia społeczność szkol­na rozwiązy­wała „misiowe zagad­ki” oraz miała okazję zobaczyć wyjątkowy spek­takl pt.” Odwiedziny dzi­ad­ka Wład­ka” w wyko­na­niu uczniów  z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki oraz kół­ka wokalnego. Były owac­je na sto­ją­co. Nie zabrakło także goś­ci ze świ­etl­i­cy „Skrzy­dło Anioła”, pani Teresy Konkol ‑współt­worzącej akcję „Miś”, a także rodz­iców i sym­pa­tyków „Jedyn­ki”.
W tygod­niu poprzedza­ją­cym uroczys­tość odbyły się akc­je towarzyszące, pod­czas których Plus­zowy Miś wraz z ucz­ni­a­mi z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki odwiedzał klasy I oraz odd­zi­ały przed­szkolne, czy­tał zabawną książeczkę i zapraszał na swo­je urodzinki.
Orga­ni­za­tor akcji oraz uczest­ni­cy zajęć w Świ­etl­i­cy Inte­gra­cyjnej „Skrzy­dło Anioła” składa­ją serdeczne podz­iękowa­nia uczniom, przed­szko­lakom, nauczy­cielom oraz rodz­i­com, gdyż dzię­ki zebranym środ­kom będą mieli możli­wość zakupi­enia mate­ri­ałów potrzeb­nych do dal­szego przeprowadza­nia zajęć.


Wstecz