Kla­sa IIIa i IIIb w Ope­rze Bałtyckiej

2Dnia 15 grud­nia 2021 r. ucznio­wie klas III a i III b poje­cha­li na wyciecz­kę do Gdań­ska do Ope­ry Bał­tyc­kiej na spek­takl “Dzia­dek do orze­chów” Pio­tra Czaj­kow­skie­go. Jest to baśnio­wa opo­wieść roz­gry­wa­ją­ca się pod­czas świąt Boże­go Naro­dze­nia. Zachwy­ca swo­ją opo­wie­ścią o przy­jaź­ni, pasji i marzeniach.
W tym spek­ta­klu widz i słu­chacz mógł odna­leźć wszyst­ko, za co moż­na poko­chać balet. Baśnio­wa sce­no­gra­fia, zachwy­ca­ją­cy taniec, pięk­na muzy­ka — uczy mło­de­go widza naj­waż­niej­szych rze­czy. Dzie­ci z praw­dzi­wym zain­te­re­so­wa­niem obej­rza­ły spek­takl. Dla więk­szo­ści była to pierw­sza wizy­ta w ope­rze. Akto­rzy, tan­ce­rze, praw­dzi­wa sce­na, kostiu­my przy­cią­ga­ły uwa­gę mło­dych widzów i wywo­ła­ły na wie­lu twa­rzach praw­dzi­wy podziw i zachwyt. 


Wstecz