Klasa IIIa i IIIb w Operze Bałtyckiej

2Dnia 15 grud­nia 2021 r. uczniowie klas III a i III b pojechali na wycieczkę do Gdańs­ka do Opery Bał­ty­ck­iej na spek­takl “Dzi­adek do orzechów” Pio­tra Cza­jkowskiego. Jest to baśniowa opowieść roz­gry­wa­ją­ca się pod­czas świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zach­wyca swo­ją opowieś­cią o przy­jaźni, pasji i marzeniach.
W tym spek­tak­lu widz i słuchacz mógł odnaleźć wszys­tko, za co moż­na pokochać balet. Baśniowa scenografia, zach­wyca­ją­cy taniec, pięk­na muzy­ka — uczy młodego widza najważniejszych rzeczy. Dzieci z prawdzi­wym zain­tere­sowaniem obe­jrza­ły spek­takl. Dla więk­szoś­ci była to pier­wsza wiz­y­ta w operze. Aktorzy, tancerze, prawdzi­wa sce­na, kostiumy przy­cią­gały uwagę młodych widzów i wywołały na wielu twarzach prawdzi­wy podziw i zachwyt. 


Wstecz