Z wizy­tą w warzywniaku

1Jesień to czas zbio­rów wie­lu owo­ców i warzyw. Ich róż­no­rod­ność i pięk­no podzi­wia­ły dzie­ci z gru­py OP 6E oraz OP 5B, któ­re 03.10.2019 r. uda­ły się do pobli­skie­go warzyw­nia­ka.Tam oczom dzie­ci uka­za­ło się mnó­stwo owo­ców i warzyw. Każ­de z nich wzbu­dza­ło zain­te­re­so­wa­nie małych odkryw­ców. Dzie­ci nazy­wa­ły, doty­ka­ły, wącha­ły, a nawet sma­ko­wa­ły znaj­du­ją­ce się w skrzyn­kach wita­mi­no­we sma­ko­ły­ki. Przy oka­zji wypra­wy do warzyw­nia­ka dzie­ci pozna­ły też zawód Pani eks­pe­dient­ki, któ­ra opo­wie­dzia­ła jak wyglą­da jej pra­ca. Na koniec wizy­ty przed­szko­la­ki mogły poczę­sto­wać się pysz­nym soczy­stym jabł­kiem, któ­re zja­dły ze smakiem.

Wstecz