XV Gmin­ny Tur­niej Ekonomiczny

turniej_ekon_001Dnia 20 lute­go 2020r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie odbył się XV Gmin­ny Tur­niej Eko­no­micz­ny. Prze­pro­wa­dzo­ny został w trzech kate­go­riach: ucznio­wie klas IV, ucznio­wie klas V, ucznio­wie klas VI.
Naj­lep­sze wyni­ki spo­śród uczest­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, uzy­ska­li nastę­pu­ją­cy uczniowie:

 

 • kla­sy IV:
  • Joachim Sło­wy kl. IV b         III miej­sce
 • kla­sy V:
  • Oli­wer Niciń­ski kl. V a          II miej­sce
  • Sta­ni­sław Miotk kl. V f          III miejsce
 • kla­sy VI:
  • Maria Sło­wy kl. VI d             I miej­sce
  • Wik­to­ria Wołod­ko kl. VI e    II miejsce


Wstecz