Występ OP5C oraz OP4B w muzeum

3W dniu 24 stycz­nia 2020 r. o godz. 18.00 w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko — Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie obcho­dzi­li­śmy 100. rocz­ni­cę uro­dzin nasze­go Patro­na Szko­ły — Lecha Bądkowskiego.
Wyda­rze­niu towa­rzy­szy­ła pro­mo­cja książ­ki pt. „(Nie)znane życie figu­ran­ta Lecha Bąd­kow­skie­go” autor­stwa cór­ki lite­ra­ta, Sła­wi­ny Kosmul­skiej. Wyda­rze­nie roz­po­czę­ło się od pre­zen­ta­cji Naszej Szko­ły. Swo­je umie­jęt­no­ści aktor­skie zapre­zen­to­wa­ły dzie­ci z gru­py OP5C oraz OP4B, pod opie­ką pani Nata­lii Szy­me­row­skiej i pani Nata­lii Klas. Uro­czy­stość dała dzie­ciom moż­li­wość do uka­za­nia umie­jęt­no­ści, zdol­no­ści i talen­tów oraz na pew­no pod­nio­sła ich poczu­cie wła­snej war­to­ści. Prze­mó­wie­nie wygło­sił dyrek­tor szko­ły- Dariusz Romp­ca, któ­ry pod­kre­ślił, jak waż­na jest dla całej spo­łecz­no­ści szkol­nej oso­ba patro­na-Lecha Bąd­kow­skie­go. Waż­ną rolę ode­gra­li rów­nież rodzi­ce, któ­rzy współ­pra­co­wa­li z nauczy­cie­la­mi przy orga­ni­za­cji wystę­pu. Dzię­ki rado­sne­mu nastro­jo­wi, barw­nym stro­jom, melo­diom i tań­com przed­sta­wie­nie naszych małych przed­szko­la­ków zosta­wi ślad w pamię­ci każ­de­go uczest­ni­ka wydarzenia.


Wstecz