Weso­łe Nut­ki” też pomagają!

6Dzie­ci z gru­py OP4B rów­nież przy­łą­czy­ły się do AKCJI ZBIERAMY ZAKRĘTKI DLA Huber­ci­ka. Przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi z zaan­ga­żo­wa­niem włą­czy­ły się do akcji.
Jak do tej pory uzbie­ra­li­śmy już cał­kiem spo­rą ilość, a dzie­ci w dal­szym cią­gu przy­no­szą nie­po­trzeb­ne w domu zakręt­ki z bute­lek i pojem­ni­ków. W sali przed­szkol­nej stoi pojem­nik – Zakrę­tuś, do któ­re­go dzie­ci przy­no­szą zakręt­ki, a następ­nie wraz ze swo­imi pania­mi uda­ją się do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 i wrzu­ca­ją je do szkol­ne­go pojem­ni­ka. Przed­szko­la­ki bio­rą udział w pro­jek­cie Mały Miś w świe­cie wiel­kiej lite­ra­tu­ry i w ten spo­sób świet­nie reali­zu­ją moduł – Misio­wy wolon­ta­riat wraz z Misiem Anto­siem. Dzię­ki takiej akcji dzie­ci uczą się jak moż­na poma­gać innym i prze­ko­nu­ją się, że wystar­czą tyl­ko dobre chę­ci i wiel­kie ser­ce. Wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­ją w akcji ser­decz­nie dzię­ku­je­my i zachę­ca­my do dal­szej zbiór­ki ponie­waż liczy się każ­dy kilo­gram, a nawet każ­da zakrętka!


Wstecz