Weso­łe Nut­ki” poma­ga­ją ptakom 

1Dzie­ci z gru­py OP4B już dobrze zna­ją nie­któ­re gatun­ki pta­ków i wie­dzą, że zimą jest im potrzeb­na pomoc przed­szko­la­ków. Na zaję­ciach pla­stycz­no – tech­nicz­nych posta­no­wi­ły zro­bić pre­zent dla pta­ków zamiesz­ku­ją­cych w pobli­żu przedszkola.
Wspól­nie z tatą Gabry­sia-panem Pio­trem wyko­na­ły karm­nik dla pta­ków. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od krót­kiej poga­dan­ki na temat obec­nej i nad­cho­dzą­cej pory roku, a tak­że koniecz­no­ści dba­nia o zwie­rzę­ta w tym cza­sie. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się czym moż­na dokar­miać pta­ki zimą oraz jakie narzę­dzia będą potrzeb­ne do wyko­na­nia karm­ni­ka z drew­na. Pod­czas pra­cy było dużo emo­cji i prze­żyć, dzie­ci zamie­ni­ły się w małych maj­ster­ko­wi­czów, któ­re chęt­nie poma­ga­ły nasze­mu gościo­wi. Celem zajęć było: uwraż­li­wie­nie dzie­ci na dokar­mia­nie pta­ków zimą; pozna­nie pta­ków, któ­re odwie­dza­ją zimą karm­nik oraz spo­sób w jaki się odży­wia­ją; roz­wi­ja­nie wyobraź­ni prze­strzen­nej i spraw­no­ści manu­al­nej; prze­ży­wa­nie rado­ści  ze wspól­nie wyko­na­nej pra­cy. Wyko­na­ny karm­nik został umiesz­czo­ny na para­pe­cie okna sali. Dzie­ci dba­ją o to, żeby w karm­ni­ku nie zabra­kło poży­wie­nia dla pta­ków. Bar­dzo dzię­ku­je­my panu Pio­tro­wi za poświę­co­ny czas. Pod­czas kolej­nych zajęć dzie­ci poma­lo­wa­ły karm­nik, w co wło­ży­ły dużo ser­ca, a zada­nie spra­wi­ło im wie­le rado­ści. Przed­szko­la­ki wyko­na­ły rów­nież kar­ty pra­cy, na któ­rych samo­dziel­nie kolo­ro­wa­ły kar­mik, nakle­ja­ły pozna­ne wcze­śniej pta­ki oraz przy­kle­ja­ły śnieg z waty.


Wstecz