Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020

SONY DSCTysią­ce szkół, tysią­ce klas roz­war­ło swo­je bra­my… Do wspól­nej pra­cy stań­my dziś. Uwa­ga! Za-czy-na-my!…”Dnia 2 wrze­śnia o godz.9:00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2019/2020.
Szkol­ny poczet wpro­wa­dził sztan­dar oraz odśpie­wa­ny został hymn Pol­ski. Dyrek­tor powi­tał ser­decz­nie wszyst­kich zgro­ma­dzo­nych: uczniów, rodzi­ców, wła­dze gmi­ny Luzi­no, księ­ży, nauczy­cie­li ‚w tym tych nowo zatrud­nio­nych. Dowie­dzie­li­śmy się, że w szko­le jest pra­wie 800 uczniów, a edu­ka­cją naszych uczniów zaj­mo­wać się będzie 70 nauczy­cie­li. Pra­cow­ni­cy obsłu­gi i admi­ni­stra­cji doło­żą wszel­kich sta­rań, aby orga­ni­za­cja edu­ka­cji odby­wa­ła się bez zakłó­ceń i bez­piecz­nie. W tym roku szkol­nym poja­wi się parę nowo­ści. Zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­na prze­strzeń wypo­czyn­ko­wo-rucho­wa dla dzie­ci klas młod­szych oraz zosta­nie otwar­ty dłu­go ocze­ki­wa­ny skle­pik. Prze­mó­wie­nia wygło­si­li rów­nież wójt gmi­ny Luzi­no-pan Jaro­sław Wejer oraz prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców — pani Iwo­na Naczk . Wszy­scy życzy­li uczniom i nauczy­cie­lom  uda­ne­go roku szkol­ne­go oraz reali­za­cji i speł­nia­nia swo­ich marzeń.


Wstecz