Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas I na rok szkol­ny 2021/2022 do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzinie

 

Wnio­ski będą przyj­mo­wa­ne w wej­ściu  głów­nym szko­ły od godz. 7.30 do godz.16.00.

Rekru­ta­cja  trwa do oddzia­łów przed­szkol­nych  od 11.02.21 do 15.03.21 r.;

do kla­sy I od 11.02.21 do 15.04.21 r.

Wię­cej infor­ma­cji oraz dru­ki pod  lin­kiem: klik­nij w obrazek

Rekru­ta­cja do przed­szko­la publicz­ne­go, oddzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach pod­sta­wo­wych na rok szkol­ny 2021/2022, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Gmi­na Luzino

Rekru­ta­cja do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych na rok szkol­ny 2021/2022


Wstecz