Przed­szko­la­ki na „Dobrym starcie”

1W tym roku szkol­nym oddzia­ły przed­szkol­ne mają oka­zję uczest­ni­czyć w zaję­ciach dodat­ko­wych  w ramach unij­ne­go pro­jek­tu „Dobry start”. Dzie­ci bio­rą udział w „Zaję­ciach roz­wi­ja­ją­cych umie­jęt­ność ucze­nia się i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych”, „Małej robo­ty­ce”, „Języ­ku angiel­skim”, „Logo­pe­dii”, „Gim­na­sty­ce korek­cyj­nej” oraz zaję­ciach pro­wa­dzo­nych „Meto­dą Dobre­go Startu”.
Pod­czas warsz­ta­tów przed­szko­la­ki uczą się poko­ny­wać  trud­no­ści, roz­wi­ja­ją swo­je zain­te­re­so­wa­nia, a przede wszyst­kim wzbo­ga­ca­ją wie­dzę i dosko­na­lą umie­jęt­no­ści. Zaję­cia mają for­mę pra­cy indy­wi­du­al­nej lub odby­wa­ją się w małych kil­ku­oso­bo­wych grupach.Obecnie powsta­łe gru­py zakoń­czą swo­je coty­go­dnio­we spo­tka­nia w pierw­szym pół­ro­czu. W  dru­gim seme­strze przed­szko­la­ki będą mogły sko­rzy­stać z innych pro­po­no­wa­nych zajęć, w któ­rych dotych­czas nie bra­ły jesz­cze udzia­łu. Pod­czas two­rze­nia nowych grup będą bra­ne pod uwa­gę wcze­śniej­sze dekla­ra­cje zło­żo­ne przez rodziców.


Wstecz