Ser­decz­nie zapraszamy 

do udzia­łu

w XIX Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”

Sza­now­ni Państwo!

Poja­wi­ła się w koń­cu nadzie­ja na prze­pro­wa­dze­nie nasze­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë”. Nie zwle­ka­jąc, ser­decz­nie zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia zgło­szeń. Ter­min nad­sy­ła­nia do 10 czerw­ca włącz­nie. Dzień fina­łu zapla­no­wa­li­śmy na 18 czerw­ca, o jego for­mie poin­for­mu­je­my w ter­mi­nie późniejszym.

 

 

Ser­decz­nie zapra­szam i pozdrawiam!

Dyrek­tor Szkoły

Dariusz Romp­ca

 

Wstecz
Załącz­ni­ki do pobrania: