Wiz­y­ta w posterunku policji w Luzinie

2Dnia 1 październi­ka 2021 roku grupy przed­szkolne 0P5C oraz 0P5A odwiedz­iły Posterunek Policji w Luzinie. Kierown­ik posterunku asp. sztabowy Krzysztof Romanows­ki i dziel­ni­cowy mł. asp. Grze­gorz Bul­czak, którzy dba­ją o bez­pieczeńst­wo w naszej miejs­cowoś­ci przeprowadzili z dzieć­mi pogadankę na tem­at pra­cy polic­jan­ta i zasad bez­piecznego porusza­nia się w ruchu dro­gowym. Czy­taj dalej

Dzień Jabł­ka w grupie 0P6a

„Wszyscy jabł­ka chęt­nie jemy i Dzień Jabł­ka świętujemy!”

1Dnia 28 wrześ­nia przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obchodz­iły  Dzień Jabł­ka. Celem zajęć i wspól­nej zabawy było:

  • zachęce­nie dzieci do spoży­wa­nia jabłek i ich przetworów jako źródła witamin;
  • uświadami­an­ie wartoś­ci odży­w­czych owoców dla naszego rozwoju,
  • wyra­bi­an­ie nawyku zdrowego odży­wia­nia się;
  • utr­wale­nie wiado­moś­ci na tem­at jabłek;

Czy­taj dalej

Dzień Chłopa­ka w grupie 0P6a

130 wrześ­nia przed­szko­la­ki z gr. OP 6A obchodz­iły uroczys­tość z okazji Dnia Chłopa­ka. Z tej okazji pani razem z dziew­czynka­mi przy­go­towały medale, dyplomy  dla „Super Chłopa­ka”. Czy­taj dalej

Dzień Chłopa­ka w grupie Tygryski

Dzien-Chlopaka4030 wrześ­nia chłop­cy z grupy OP4B obchodzili swo­je świę­to. Dziew­czyn­ki bard­zo się starały, by tego szczegól­nego dnia koledzy z grupy czuli się naprawdę wyjątkowo. Przy­go­towały dla nich piękne krawaty, a potem złożyły najlep­sze życzenia i roz­dały upomin­ki. Czy­taj dalej

Jesi­en­ny kącik przy­rod­niczy w grupie “Jeży­ki”

1Dzieci z grupy „Jeży­ki” pod­czas jesi­en­nych spac­erów z rodzi­ca­mi naz­bier­ały kasz­tanów, żołędzi, jarzębiny, szyszek, liś­ci, które przyniosły do przed­szko­la. Nie zabrakło również warzyw i owoców. Z przynie­sionych darów pow­stał  jesi­en­ny kącik przy­rod­niczy. Czy­taj dalej

Dzień Chłopa­ka w grupie „Jeży­ki”

1Dziew­czyn­ki z grupy „Jeży­ki” przy­go­towały wspani­ałą niespodziankę  dla swoich kolegów z okazji Dnia Chłopa­ka. W dniu 30 wrześ­nia wręczyły chłop­com upomin­ki, zaśpiewały „Sto lat” i złożyły życzenia. Ten rados­ny dzień został utr­walony  na zdjęciach.

Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki z wiz­ytą w komis­aria­cie policji w Luzinie

1Przed­szko­la­ki z grup „Motyl­ki” i „Pszczół­ki”  wraz z wychowaw­czy­ni­a­mi- panią Joan­ną Brzeską i panią Natal­ią Klas-wybrały się na wycieczkę do Komis­ariatu Policji w Luzinie. Celem wyjś­cia było ksz­tał­towanie  nawyku właś­ci­wego zachowa­nia się w ruchu dro­gowym, utr­wale­nie pod­sta­wowych zasad porusza­nia się po jezd­ni oraz poz­nanie Komis­ariatu Policji. Czy­taj dalej

Świa­towy Dzień Jabł­ka w grupie „Motylków”

1Zielone, czer­wone, okrągłe, pach­nące, a jako przekąs­ka niezwyk­le sycące… Jabłko – pełne wit­a­minek dla chłopaków i dziew­czynek. Wszyscy jabł­ka chęt­nie jemy i DZIEŃ JABŁKA świę­tu­je­my! Czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki w IId

115.09.2021 r. klasa II d w ramach udzi­ału w Między­nar­o­dowym Pro­jek­cie Eduka­cyjnym Emoc­ja wybrała się do Krainy Kreaty­wnoś­ci. Dzieci określały swo­je emoc­je, poz­nały his­torię Vashti, oraz wykon­ały kreaty­wne „krop­kowe” zada­nia. Czy­taj dalej

Dzień przed­szko­la­ka w grupie „Motylków”

1Dzieci z grupy OP6D 20 wrześ­nia obchodz­iły Dzień Przed­szko­la­ka. Już od samego rana był to dzień pełen wrażeń i pozy­ty­wnych emocji. Nie obyło się bez dużej iloś­ci świet­nej zabawy i uśmiechów. Przed­szko­la­ki chęt­nie brały udzi­ał w zapro­ponowanych akty­wnoś­ci­ach, m.in: tor przeszkód,  zabawy z chus­tą ani­ma­cyjną czy taniec z balon­a­mi. Czy­taj dalej

Zaję­cia bib­lioteczne i zaczarowany kamień

1W grupie OP6D odbyły się zaję­cia bib­lioteczne. Pani Bib­liotekar­ka przeczy­tała wraz z dzieć­mi bajkę „Petra” M. Cop­po. Dzieci z zaciekaw­ie­niem słuchały przygód kamienia Petry, chęt­nie odpowiadały na pyta­nia p. Kasi, która przyniosła również kamie­nie na zaję­cia. Czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy pro­jekt eduka­cyjny „Emoc­ja”

Projekt-edukacyjnyW tym roku odd­zi­ały przed­szkolne biorą udzi­ał w między­nar­o­dowym pro­jek­cie eduka­cyjnym „Emoc­ja”. Dzieci wraz z wychowaw­ca­mi wyruszą w niezwyk­le ciekawą podróż do pię­ciu krain: KREATYWNOŚCI, WYOBRAŹNI, MOCY SŁÓW, EMPATII oraz ODWAGI. Czy­taj dalej

15.09.2021 Dzień kreaty­wnoś­ci w „Wypoży­czal­ni Marzeń”

1Wrze­sień w bib­liotece szkol­nej Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego w Luzinie okazał się miesiącem pełnym czytel­niczych akty­wnoś­ci. Dzień Krop­ki stał się powo­dem, aby sięgnąć po książkę, która wprowadza nas w świat pomysłów, wyobraźni, tworzenia „nowego”. Książ­ka pobudza do myśle­nia o rzeczach zwycza­jnych w sposób niezwykły. Czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki w odd­zi­ałach przedszkolnych

1Dnia 15 wrześ­nia przed­szko­la­ki obchodz­iły  Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki, czyli świę­to kreaty­wnoś­ci, odwa­gi i zabawy. Było to bard­zo radosne wydarze­nie pełne ciekawych zabaw i zajęć eduka­cyjnych, które poma­gały dzieciom odkry­wać swo­je moc­ne strony, pobudzać ich wyobraźnię, a przede wszys­tkim zachę­cić do tworzenia i uwierzyć we własne siły, że każde potrafi być w czymś dobre. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2021/22 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
243Dni 09Godzin 19Minut 07Sekund