Oddy­chaj swobodnie

4 Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no”- to tytuł pro­jek­tu, w któ­rym bio­rą udział ucznio­wie klas czwar­tych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Ucznio­wie uczą się podróżować

SONY DSCW dniach 09–16 X 2018r. ucznio­wie klas czwar­tych i pią­tych bra­li udział w zaję­ciach w ramach siód­mej edy­cji pro­gra­mu „Wycho­wa­nie komu­ni­ka­cyj­ne” Zosta­ły one zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Metro­po­li­tal­ny Zwią­zek Komu­ni­ka­cyj­ny Zato­ki Gdań­skiej”. Czy­taj dalej

Świę­to DEN w naszej szkole

SONY DSCDnia 12 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie oraz zapro­sze­ni goście spo­tka­li się, aby świę­to­wać Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. „Nauczy­ciel pro­wa­dzi za rękę, otwie­ra umysł, doty­ka ser­ca…” Czy­taj dalej

#CodeWeekchallenge2018#

code weekPierw­szy raz ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bio­rą udział w Code Week 2018, czy­li Euro­pej­skim Tygo­dniu Kodo­wa­nia (15–19.10.2018r.) Czy­taj dalej

Otrzę­si­ny czwartaków

SONY DSCZgod­nie z tra­dy­cją naszej szko­ły, rok­rocz­nie odby­wa się przy­ję­cie uczniów klas czwar­tych  do gro­na „star­sza­ków” poprzez udział w otrzę­si­nach. W  tym roku odby­ły się one 5 paź­dzier­ni­ka i zaty­tu­ło­wa­ne były: „File­mon i Boni­fa­cy. Po pro­stu koci świat…” Czy­taj dalej

Zbiór­ka kar­my dla schro­ni­ska w Dąbrówce

SONY DSCWzo­rem lat ubie­głych w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła zbiór­ka darów na rzecz zwie­rząt ze schro­ni­ska w  Dąbrów­ce. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty ornitologiczne

SONY DSCCzy sowy napraw­dę są mądre? Jakie sowy wystę­pu­ją w Pol­sce? Czym jest wypluw­ka? Któ­ra sowa jest naj­więk­sza? 4.10.2018, w kla­sach 2a, 2b, 2e oraz 1b odby­ły się warsz­ta­ty orni­to­lo­gicz­ne. Czy­taj dalej

VIII Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mnożenia

SONY DSC28 wrze­śnia nasza szko­ła bra­ła udział w VIII Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 4579  szkół z 36 kra­jów na całym świe­cie. Czy­taj dalej

Pod­nio­sła uro­czy­stość pierwszoklasistów

SONY DSC28 wrze­śnia b.r. w naszej szko­le odby­ła się nie­zwy­kle waż­na uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych. Z tej oka­zji gości­li­śmy wój­ta Gmi­ny Luzi­no p. Jaro­sła­wa Weje­ra, prze­wod­ni­czą­cą Rady Rodzi­ców p. Iwo­nę Naczk oraz licz­nie przy­by­łych rodzi­ców pierw­szo­kla­si­stów. Czy­taj dalej

Moje zdro­wie, mój skarb

SONY DSC Moje zdro­wie, mój skarb ”- tak brzmiał tytuł godzi­ny wycho­waw­czej prze­pro­wa­dzo­nej 26 wrze­śnia przez stu­den­ta Gdań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go dla klas VI i V w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Świę­to demokracji !

SONY DSCDla wszyst­kich uczniów wrze­sień jest mie­sią­cem roz­po­czy­na­ją­cym kolej­ny rok szkol­ny. To czas zmian, posta­no­wień, nadziei, nowych pomy­słów i marzeń. To tak­że czas, kie­dy dzie­ci sta­wia­ją swo­je pierw­sze kro­ki w trud­nej sztu­ce demo­kra­cji. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki mia­ły swój dzień

 Dnia 20 wrze­śnia 2018r. w Oddzia­łach Przed­szkol­nych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się obcho­dy  „DNIA PRZEDSZKOLAKA”. Po śnia­da­niu w dosko­na­łych humo­rach dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do zaba­wy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez swo­ich wycho­waw­ców. Czy­taj dalej

Pierw­szy dzwonek!

SONY DSCW dniu 3 wrze­śnia po waka­cyj­nej prze­rwie w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie roz­po­czę­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku 2018/2019.Tradycyjnie w tym szcze­gól­nym dniu głos zabrał dyrek­tor SP nr 1 Dariusz Romp­ca. Czy­taj dalej

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW dniu 22 czerw­ca 2018 roku  w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go  odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018 . Ucznio­wie klas I‑V spo­tka­li się z wycho­waw­ca­mi o godz. 9:00, nato­miast ucznio­wie  klas VI  o godzi­nie 11:00. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły pan  Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką  pra­cę w tym roku szkol­nym. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
160Dni 11Godzin 20Minut 10Sekund