„Poczy­ta­j­ki 2021”

123 wrześ­nia pani bib­liotekar­ka odwiedz­iła grupę cztero­latków z książką dwu­języ­czną pt. „Kto prowadzi? Who’s dri­ving?” autorstwa pana  Leo Tim­m­er­sa. Dzieci miały za zadanie wysłuchać i ustal­ić kto prowadzi wóz strażac­ki, kabri­o­let, trak­tor, samolot czy wyś­cigówkę. Czy­taj dalej

Zaję­cia z wychowa­nia komu­nika­cyjnego w kl. IV i V

1W dni­ach 30 IX oraz 5–6 X 2021r. uczniowie klas czwartych i pią­tych brali udzi­ał w zaję­ci­ach z wychowa­nia komu­nika­cyjnego, które poprowadzili pra­cown­i­cy Met­ro­pol­i­tal­nego Związku Komu­nika­cyjnego Zato­ki Gdańskiej. Czy­taj dalej

Zbiór­ka darów dla schro­niska w Dąbrów­ce w gru­pach przed­szkol­nych 3, 4A, 4B, 4C, 5B

schronisko-zdjecie1W dniu 5 październi­ka odbyła się zbiór­ka darów dla zwierząt zna­j­du­ją­cych się w schro­nisku w Dąbrów­ce. Jed­nym z celów akcji było uwrażli­wie­nie dzieci na los bez­dom­nych zwierząt. Czy­taj dalej

Rok Lema w ZSP w Luzinie

128 wrześ­nia uczniowie klasy 5 d, pod opieką nauczy­ciela wychowaw­cy, pani Jolan­ty Bańko oraz nauczy­ciela bib­liotekarza, pani Katarzyny Wyskock­iej, udali się do Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Luzinie, gdzie odby­wała się wys­tawa prac pol­s­kich artys­tów oraz wys­tawa grafik Daniela Mroza, którzy zin­ter­pre­towali plas­ty­cznie książ­ki Stanisława Lema. Czy­taj dalej

Matem­aty­ka w ruchu – stacje

2Pod­czas edukacji matem­aty­cznej uczniowie klasy III c utr­walali tabliczkę mnoże­nia. Uczest­ni­cy zajęć porusza­li się po sali i holu szkol­nym w poszuki­wa­niu odpowied­nich wyników dzi­ałań matem­aty­cznych, kiedy je odnaleźli, czekały na nich kole­jne obliczenia. Czy­taj dalej

Samorząd Uczniows­ki na rok szkol­ny 2021/22 wybrany!

129 wrześ­nia odbyły się wybo­ry do Samorzą­du Uczniowskiego. Do udzi­ału w wyb­o­rach uprawnionych było 251 osób, a uczest­niczyło w nich 224 uczniów. Uczniowie wybier­ali członków Zarzą­du Samorzą­du Uczniowskiego spośród sześ­ciu kandy­datów. Czy­taj dalej

Coś nowego, coś starego, coś…..ciekawego

1Od 1 wrześ­nia  2021 znowu mamy w szkole klasy 7, zatem wró­ciły niek­tóre przed­mio­ty, których dawno nie było. W starej sali-nowa pra­cow­n­ia, wyposaże­nie i nowe wraże­nia. Czy­taj dalej

Dzień Głośnego Czy­ta­nia w SP nr 1

 

Siódmok­lasiś­ci robią kolaże!

1W klasie VII b w ramach rozwi­ja­nia kom­pe­tencji czytel­niczych na zaję­ci­ach języ­ka pol­skiego odbyły się dwa spotka­nia bib­lioteczne. Czy­taj dalej

Czwartok­lasiś­ci w arboretum

IMG_2990W dni­ach 30 wrześ­nia oraz 01 październi­ka 2021 roku klasy IV Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie goś­ciły w arbore­tum przy Nadleśnictwie Strze­bieli­no z siedz­ibą w Luzinie.Wycieczka odbyła się w ramach tzw. „OTRZĘSIN” klas czwartych. Czy­taj dalej

Przed­szko­la­ki odwiedz­iły eko­log­iczne gospo­darst­wo rolne „Pros­to z pola”

 Dzieci z grupy 4a, 4c i 5b uczest­niczyły w bard­zo ciekawej, eduka­cyjnej wycieczce. W zeszłym tygod­niu grupy przed­szkolne odwiedz­iły Gospo­darst­wo Rolne „Pros­to z Pola” państ­wa Bisews­kich. Przed­szko­la­ki rozpoczęły zwiedzanie od przy­wi­ta­nia się z gospo­darza­mi, którzy zaprosili dzieci do obo­ry z krowa­mi i mały­mi cielaka­mi. Czy­taj dalej

Dzień Przed­szko­la­ka w odd­zi­ałach przedszkolnych

120 wrześ­nia obchodzil­iśmy Ogólnopol­s­ki Dzień Przed­szko­la­ka. Tego wyjątkowego dnia przed­szko­la­ki brały udzi­ał w atrak­cyjnych zabawach, konkur­sach oraz wykon­ały różnorodne prace plas­ty­czne. Oczy­wiś­cie nie zabrakło również upominków. Wszyscy baw­iliśmy się  znakomi­cie, a uśmiech towarzyszył nam przez cały dzień.

Czy­taj dalej

Elim­i­nac­je Gminne – Sztafe­towe Bie­gi Przełajowe

1Dnia 30 wrześ­nia odbyły się zawody w bie­gach sztafe­towych dziew­cząt i chłopców przy Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Luzinie. Naszą szkołę reprezen­towali uczniowie klas V‑VII: Bro­daws­ki Bartłomiej, Browar­czyk Fabi­an, Cinkiel Zuzan­na, Dobbek Amelia, Kus­tusz Alek­sander, Marek Łukasz, Pasz­ki Zuzan­na, Patel­czyk Maj­ka, Płot­ka Bra­jan, Reńkas Alek­san­dra, Rosak Anton­i­na, Szczurek Jakub, Szul­ta Zuzan­na, Wen­cel Ksaw­ery, Wiczkows­ki Alek­sander, Witkows­ka Mag­dale­na. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm przeciwpożarowy

1Dnia 30 wrześ­nia 2021 r. w naszej szkole odbył się prób­ny alarm prze­ci­w­pożarowy. Ewakuac­ja uczniów i pra­cown­ików pod obserwacją dyrek­to­ra szkoły — pana Dar­iusza Romp­cy oraz spec­jal­isty od BHP prze­biegła sprawnie i praw­idłowo. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2021/22 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
243Dni 08Godzin 11Minut 16Sekund