Mło­dzi Kaszu­bi w Akwa­rium Gdyńskim

1Ucznio­wie z klas III-VI uczęsz­cza­ją­cy na zaję­cia z języ­ka kaszub­skie­go mie­li oka­zję wziąć udział w nie­ty­po­wej wycieczce.21 listo­pa­da 2019 roku ucznio­wie wyru­szy­li nad morze-do pięk­nej Gdy­ni. Nie odstra­szył ich ani wiatr, ani chłód.
Odwie­dzi­li oni Akwa­rium Gdyń­skie, gdzie wzię­li udział w warsz­ta­tach, prze­pro­wa­dzo­nych w języ­ku kaszub­skim pt.”Bôłt pòd kaszëb­ska ban­de­rą”. Mło­dzi Kaszu­bi pozna­li kaszub­skie nazwy ryb i zba­da­li nie­któ­re z nich pod mikro­sko­pem. Przy wszyst­kich swo­ich dzia­ła­niach i komu­ni­ka­cji z pro­wa­dzą­cą posłu­gi­wa­li się języ­kiem kaszub­skim Po warsz­ta­tach zwie­dza­li wszyst­kie sale Akwa­rium Gdyń­skie­go oraz ukry­ty w pod­zie­miach wiel­ki zbior­nik z reki­na­mi. Zaję­cia i dodat­ko­we atrak­cje były moż­li­we dzię­ki udzia­le w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym „Kaszu­by na fali”. Wyciecz­kę zor­ga­ni­zo­wa­ła nauczy­ciel­ka języ­ka kaszub­skie­go- pani Żane­ta Szy­me­row­ska. Opie­kun­ka­mi były: pani Miro­sła­wa Mar­szew­ska, pani Wero­ni­ka Engel­brecht i Wero­ni­ka Pobłocka.


Wstecz