Mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt edu­ka­cyj­ny „Emo­cja” w przedszkolu

1Pro­jekt „Emo­cja”, dzię­ki inspi­ru­ją­cym mate­ria­łom i wska­zów­kom do pra­cy z dzieć­mi wspie­ra w edu­ka­cji przed­szkol­nej wycho­wa­nie dzie­ci na mądrych, szczę­śli­wych i twór­czych ludzi. Wpro­wa­dze­nie dzie­ci w świat war­to­ści moral­nych jest waż­ny, gdyż są one fun­da­men­tem dal­sze­go życia. Pro­jekt „Emo­cja” zakła­da reali­za­cję pię­ciu modu­łów w cią­gu roku szkol­ne­go. W przed­szko­lu zakoń­czy­li­śmy cykl zajęć nazwa­ny „Kra­ina Kreatywności”.
Na rysun­kach wyko­na­nych przez dzie­ci widać nie­jed­no­krot­nie, że ich wyobraź­nia jest prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­na. Zaba­wy twór­cze zachę­ca­ły dzie­ci do nie­stan­dar­do­we­go myśle­nia. Kre­atyw­ność to jed­na z naj­bar­dziej przy­dat­nych nam w życiu cech. Obja­wia się ona poprzez ela­stycz­ne myśle­nie i goto­wość podej­mo­wa­nia nowych wyzwań. Oso­by twór­cze myślą w spo­sób nie­sza­blo­no­wy, co uła­twia dosto­so­wa­nie się do nowych oko­licz­no­ści. Oso­by takie są tak­że zde­cy­do­wa­nie bar­dziej aktyw­ne i goto­we do dzia­ła­nia. Zdol­ność do kre­atyw­ne­go myśle­nia to cecha naby­ta, nie wro­dzo­na, dla­te­go moż­na, a nawet nale­ży ją w dziec­ku sta­le roz­wi­jać. Naj­le­piej robić to już od naj­młod­szych lat poprzez pobu­dza­nie cie­ka­wo­ści dziec­ka, twór­cze zaba­wy, dawa­nie wspar­cia w roz­wi­ja­niu pasji oraz pobu­dza­nie fan­ta­zji dziecka.


Wstecz