Mały Miś w Świe­cie Wiel­kiej Literatury

mały-miś-logoWe wrze­śniu oddzia­ły przed­szkol­ne przy SP nr 1 w Luzi­nie zaczę­ły swo­ją przy­go­dę z „Małym Misiem w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry”. Jest to nowy, inno­wa­cyj­ny pro­jekt, któ­ry zachę­ca nas do czytania.
Nasze przed­szko­la­ki pozna­ły histo­rię Misia Bru­na, któ­ry poko­chał czy­ta­nie i podró­żo­wa­nie. Zapro­po­no­wał nam rów­nież, aby­śmy pomo­gli naszym kocha­nym, plu­szo­wym misiom poznać Luzi­no i zabrać je w podróż po domach przed­szko­la­ków. W ten spo­sób niedź­wiad­ki mogą poznać wie­le wspa­nia­łych rodzin i posłu­chać cie­ka­wych bajek. Każ­da gru­pa przed­szkol­na wybra­ła swo­je­go misia, któ­ry co kil­ka dni jest w innym domu i tam może posłu­chać nie­zwy­kłych histo­rii, opo­wia­dań, baśni i bajek. Bar­dzo waż­ny jest rów­nież dzien­ni­czek podró­ży, w któ­rym dzie­ci zosta­wia­ją na pamiąt­kę ilu­stra­cję do prze­czy­ta­nej ksią­żecz­ki lub odry­so­wu­ją swo­ją rącz­kę. Wszyst­kie dzie­ci bio­rą­ce udział w pro­jek­cie są nie­zmier­nie szczę­śli­we, że zosta­ły ZMISIOWANE.


Wstecz