Kino sfe­rycz­ne

SONY DSCW pierw­szych dniach stycz­nia wszy­scy ucznio­wie mie­li przy­jem­ność udać się na seans fil­mo­wy do kina sfe­rycz­ne­go, któ­re odwie­dzi­ło naszą szko­łę. Fil­my sfe­rycz­ne to pro­jek­cja obra­zu pod kątem 360°.
W trak­cie poka­zu widzo­wie śle­dzi­li wzro­kiem trój­wy­mia­ro­wą prze­strzeń two­rzą­cą reali­stycz­ne wido­wi­sko. Ucznio­wie oglą­da­li fil­my edu­ka­cyj­ne z róż­nych dzie­dzin nauki. Pre­zen­to­wa­ły one fak­ty w cie­ka­wy i inno­wa­cyj­ny spo­sób z zasto­so­wa­niem atrak­cyj­nych i nie­sa­mo­wi­tych efek­tów wizu­al­nych i dźwiękowych.


Wstecz