Dzień Czy­ste­go Powietrza

SONY DSC14 listo­pa­da 2018r. stał się w Luzi­nie Dniem Czy­ste­go Powie­trza. W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 zor­ga­ni­zo­wa­ła mani­fe­sta­cję eko­lo­gicz­ną. Ucznio­wie klas IV-VI wraz z nauczy­cie­la­mi masze­ro­wa­li uli­ca­mi Luzi­na z masecz­ka­mi anty­smo­go­wy­mi na twa­rzy i roz­da­wa­li ulot­ki. Każ­da kla­sa przy­go­to­wa­ła rów­nież trans­pa­ren­ty, na któ­rych wid­nia­ły hasła negu­ją­ce spa­la­nie  śmie­ci w domo­wych pie­cach, m.in. : “Sza­nuj dzie­ci, nie pal śmie­ci,” Śmie­ci mało cie­pła dają i powie­trze zatru­wa­ją”, “Nie pal w pie­cu śmie­ci, bo tru­jesz sie­bie i swo­je dzie­ci”, “Nie spa­laj odpa­dów, bo tru­jesz zdro­wie swo­je i swo­ich sąsia­dów”. Głów­nym celem mani­fe­sta­cji było dotar­cie do moż­li­wie naj­szer­sze­go gro­na miesz­kań­ców z infor­ma­cją o szko­dli­wo­ści spa­la­nia śmie­ci oraz koniecz­no­ści zmia­ny złych nawy­ków w zakre­sie spa­la­nia odpa­dów. Ucznio­wie chcie­li poprzez ten prze­marsz pod­nieść świa­do­mość miesz­kań­ców Luzi­na na temat jako­ści powie­trza w ota­cza­ją­cym ich śro­do­wi­sku. Spo­łecz­ność Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 ma nadzie­ję, że ta mani­fe­sta­cja  pobu­dzi luzi­nian do aktyw­ne­go dzia­ła­nia w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska lokal­ne­go i uczu­li na koniecz­ność reago­wa­nia na szko­dli­we dzia­ła­nia osób trze­cich. W akcji wspo­mo­gli szko­łę przed­sta­wi­cie­le Wej­he­row­skie­go Alar­mu Smo­go­we­go. Świad­ka­mi wyda­rze­nia byli zna­mie­ni­ci goście, któ­rzy czę­sto odwie­dza­ją mury szko­ły : prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Iwo­na Naczk, wójt gmi­ny pan Jaro­sław Wejer oraz przed­sta­wi­ciel­ka Rady Powia­tu pani Geno­we­fa Słowi.


Wstecz