Bez­piecz­ne spor­to­we wakacje

SONY DSCDnia 18.06.2019 r. ucznio­wie szko­ły uczest­ni­czy­li w ape­lu bez­piecz­ne waka­cje, któ­ry odby­ły się po raz pierw­szy na nowej hali spor­to­wej. Apel w for­mie przed­sta­wie­nia tele­wi­zyj­ne­go został wyko­na­ny przez uczniów klas IV e    i V e, pod okiem nauczy­ciel­ki Justy­ny Warenik.
Pro­gram przed­sta­wie­nia obej­mo­wał tema­ty­kę bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cyj­nych zabaw i wycie­czek. Występ odbył się na tle malow­ni­cze­go morza, gdzie zapro­sze­ni goście – ucznio­wie prze­bra­ni za ratow­ni­ka medycz­ne­go, stra­ża­ka, funk­cjo­na­riu­sza poli­cji przed­sta­wi­li zasa­dy bez­pie­czeń­stwa. Ratow­nik medycz­ny przy­po­mniał uczniom o ochro­nie przed słoń­cem i czę­stym zaży­wa­niu napo­jów, a w szcze­gól­no­ści wody. Stra­żak wspo­mniał o odpo­wied­nim dobo­rze stro­ju do warun­ków tere­no­wych i pogo­do­wych. Funk­cjo­na­riusz poli­cji pod­kre­ślił prze­pi­sy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po ścież­kach rowe­ro­wych i przej­ściach dla pie­szych. Apel bar­dzo przy­padł do gustu publicz­no­ści, były gło­śne bra­wa dla akto­rów, sce­na­rzy­stów i reży­se­ra. Następ­nie nauczy­cie­le — przed­mio­tow­cy i pani biblio­te­kar­ka roz­da­li nagro­dy uczniom, któ­rzy mie­li wyso­kie osią­gnię­cia w kon­kur­sach przed­mio­to­wych lub wyróż­ni­li się pra­cą na rzecz szko­ły. Przed­sta­wie­nie zakoń­czy­ło się sło­wa­mi „Życzy­my Wam peł­nych uśmie­chu bez­piecz­nych waka­cji”, więc i my życzy­my wszyst­kim BEZPIECZNYCH WAKACJI.


Wstecz