Bez­piecz­na szkoła

SONY DSCDnia 06.06.2019 r. odby­ła się w naszej szko­le lek­cja wycho­waw­cza pod tytu­łem „Reago­wa­nie w sytu­acjach zagra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu uczniów (posta­wa czyn­na, nie bierna)”.
Lek­cja ta mia­ła na celu uświa­do­mie­nie uczniom kon­se­kwen­cji praw­nych, wyni­ka­ją­cych z posta­wy bier­nej, czy­li w przy­pad­ku nie­udzie­le­nia pomo­cy. Ku wiel­kie­mu zasko­cze­niu uczniów zaję­cia prze­pro­wa­dził ofi­cer pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wej­he­ro­wie — sierż. sztab. Karo­li­na Pruch­niak. Poin­for­mo­wa­ła ona uczniów o moż­li­wo­ści zagro­żeń w ich życiu szkol­nym. Ponad­to, poda­ła cen­ne wska­zów­ki, doty­czą­ce zacho­wa­nia w przy­pad­ku nie­bez­piecz­nej sytu­acji. Ucznio­wie zosta­li rów­nież uświa­do­mie­ni o kon­se­kwen­cjach zwią­za­nych z bra­kiem inter­wen­cji w momen­cie, gdy jeste­śmy świad­ka­mi nie­szczę­śli­we­go wypad­ku. Jak się oka­za­ło, więk­szość z dzie­ci była nie­świa­do­ma następstw wyni­ka­ją­cych z bier­nej posta­wy. Spo­tka­nia takie jak te, są dosko­na­łym przy­kła­dem na to, że w edu­ka­cji dzie­ci powin­no się przy­kła­dać dużą wagę rów­nież do sze­ro­ko rozu­mia­nej edu­ka­cji spo­łecz­nej, któ­ra sta­no­wi pod­sta­wo­wy ele­ment ich roz­wo­ju. W świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez nowo­cze­sną tech­no­lo­gie, zarów­no doro­śli, jak i młod­sze poko­le­nie tra­ci coraz czę­ściej umie­jęt­no­ści zali­cza­ne do inte­li­gen­cji emo­cjo­nal­nej, a prze­cież empa­tia powin­na sta­no­wić pod­sta­wę w życiu codzien­nym. Dla­te­go tak waż­ne jest codzien­ne uświa­da­mia­nie i zwró­ce­nie uwa­gi na rze­czy fun­da­men­tal­ne jaki­mi są cho­ciaż­by udzie­le­nie pomo­cy ran­nej oso­bie. Z pew­no­ścią tre­ści zawar­te w powyż­szej lek­cji na trwa­łe zapad­ną w pamię­ci uczniów.


Wstecz