admin@sp.luzino.pl

„Luziń­skie Dzwoneczki”

W naszej szko­le dzia­ła zespół regio­nal­ny „Luziń­skie Dzwo­necz­ki”. Dzie­ci na zaję­ciach uczą się tań­ców  oraz pie­śni kaszub­skich. W okre­sie przed i poświą­tecz­nym nie mogło zabrak­nąć  rów­nież kolęd. Nie­ste­ty sytu­acja zwią­za­na z obostrze­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z zacho­ro­wa­nia­mi na COVID 19 unie­moż­li­wi­ła dzie­ciom publicz­ną pre­zen­ta­cję posia­da­nych umie­jęt­no­ści. Miłe­go oglądania!

Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia – Code­We­ek 2021

certyfikatW zeszłym roku zakoń­czy­li­śmy Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia – Code­We­ek 2021. W Naszej Szko­le wzię­ły w nim udział 24 kla­sy razem z oddzia­ła­mi przed­szkol­ny­mi. Zada­niem było prze­pro­wa­dze­nie i opi­sa­nie z dzieć­mi lek­cji z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi i tech­nik mul­ti­me­dial­nych. Czy­taj dalej

Kon­kurs rodzin­ny „Naj­pięk­niej­sza ozdo­ba choinkowa”

20211220_095627-cropW grud­niu w gru­pie „Jeży­ki” został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs rodzin­ny pt. „Naj­pięk­niej­sza ozdo­ba cho­in­ko­wa”. Na kon­kurs wpły­nę­ło 15 prac. Wszyst­kie pra­ce były pomy­sło­we, cie­ka­we  i wzbu­dza­ły zachwyt. Lau­re­ata­mi kon­kur­su zosta­li: Czy­taj dalej

Wigi­lia w gru­pie Jeżyki

20211222_095152W dniu 22.12.2021r. w gru­pie Jeży­ki odby­ło się spo­tka­nie wigi­lij­ne. Tego dnia przed­szko­la­ki chęt­nie i z dużym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czy­ły w przy­go­to­wa­niach. Czy­taj dalej