4 maja to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Strażaka

1Dzień ten został poświę­co­ny stra­ża­kom w hoł­dzie za ich trud i nara­ża­nie życia. W podzię­ko­wa­niu za pomoc i ratu­nek, jaki nam ofia­ru­ją. Od wie­lu lat w tym cza­sie odwie­dza­my Ochot­ni­czą Straż Pożar­ną w Luzi­nie. Spo­tka­nia te zawsze uświa­da­mia­ły dzie­ciom, jak trud­na i odpo­wie­dzial­na jest pra­ca stra­ża­ka. W tym roku wszyst­ko odby­ło się inaczej.

 

 

 

Nasze przed­szko­la­ki otrzy­ma­ły od swo­ich wycho­waw­czyń pre­zen­ta­cję, z któ­rą zapo­zna­ły się razem z rodzi­ca­mi. Dzie­ci dowie­dzia­ły się, że poza akcja­mi gasze­nia poża­rów stra­ża­cy jeż­dżą do wypad­ków dro­go­wych i poma­ga­ją poszko­do­wa­nym. Udzie­la­ją rów­nież pomo­cy w kata­stro­fach i klę­skach żywio­ło­wych oraz ratu­ją ludzi, gdy zagra­ża im nie­bez­pie­czeń­stwo. Czę­sto nara­ża­ją wła­sne życie, by rato­wać innych oraz, że nie­jed­no­krot­nie poma­ga­ją zwie­rzę­tom. Nasze przed­szko­la­ki wie­dzą, że stra­ża­cy muszą być odważ­ni, sil­ni, wyspor­to­wa­ni, że dużo ćwi­czą i zdro­wo się odży­wia­ją. W podzię­ko­wa­niu stra­ża­kom, dzie­ci ze wszyst­kich grup oddzia­łów przed­szkol­nych wyko­na­ły pra­ce pla­stycz­ne i tech­nicz­ne. Gale­ria zdjęć jest napraw­dę impo­nu­ją­ca, a wszyst­kie pra­ce są piękne.


Wstecz