Dzień Bab­ci i Dzień Dziadka

2W dni­ach 21 i 22 sty­cz­nia 2021r. dzieci z grupy OP 5A, OP 6B, OP 6E pod okiem swoich wychowaw­czyń przy­go­towały uroczys­tość z okazji Dnia Bab­ci i Dnia Dzi­ad­ka. Z okazji tego świę­ta przed­szko­la­ki dla swoich babć i dzi­ad­ków włas­noręcznie wykon­ały upomin­ki oraz laurki.
Dzieci zaprezen­towały okolicznoś­ciowe wier­sze i śpiewały piosen­ki. W przy­go­towanych pro­gra­mach artysty­cznych wnuczę­ta wyraz­iły swo­ją miłość i wdz­ięczność do ukochanych osób. Wys­tęp został nagrany i przesłany rodz­i­com. Dzię­ki temu bab­cie i dzi­ad­kowie obe­jrzeli pro­gram artysty­czny w swoich domach. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radoś­ci i dumy.


Wstecz