Dzień Bab­ci i Dzień Dziadka

2W dniach 21 i 22 stycz­nia 2021r. dzie­ci z gru­py OP 5A, OP 6B, OP 6E pod okiem swo­ich wycho­waw­czyń przy­go­to­wa­ły uro­czy­stość z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka. Z oka­zji tego świę­ta przed­szko­la­ki dla swo­ich babć i dziad­ków wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ły upo­min­ki oraz laurki.
Dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły oko­licz­no­ścio­we wier­sze i śpie­wa­ły pio­sen­ki. W przy­go­to­wa­nych pro­gra­mach arty­stycz­nych wnu­czę­ta wyra­zi­ły swo­ją miłość i wdzięcz­ność do uko­cha­nych osób. Występ został nagra­ny i prze­sła­ny rodzi­com. Dzię­ki temu bab­cie i dziad­ko­wie obej­rze­li pro­gram arty­stycz­ny w swo­ich domach. To był napraw­dę wyjąt­ko­wy dzień, pełen uśmie­chu, rado­ści i dumy.


Wstecz