Domo­we laboratorium

1Dnia 27 listo­pa­da ucznio­wie kla­sy 2b oraz 1d wraz z wycho­waw­ca­mi Marią  Schra­der i Ali­cją Klin­kosz oraz nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem Kata­rzy­ną Wyskoc­ką, uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do Cen­trum Nauki „Eks­pe­ry­ment” w Gdy­ni. Pod­czas 40 — minu­to­wych warsz­ta­tów pt. ”Domo­we labo­ra­to­rium” ucznio­wie pozna­wa­li wła­ści­wo­ści róż­nych sub­stan­cji, a tak­że wyko­ny­wa­li mini doświad­cze­nia, np. zmie­nia­nie kolo­ru mle­ka, two­rze­nie erup­cji wul­ka­nu. Po czę­ści warsz­ta­to­wej mło­dzi naukow­cy doświad­cza­li wie­lo­zmy­sło­wej, sta­łej wysta­wy, utrwa­la­jąc pod­sta­wo­we zasa­dy dyna­mi­ki, pra­wa przy­ro­dy, tajem­ni­ce ludz­kie­go cia­ła, pozna­jąc cie­ka­wost­ki hydrau­licz­ne i eks­plo­ru­jąc wie­le innych roz­wi­ja­ją­cych eks­pe­ry­men­tów. Ucznio­wie wró­ci­li do szko­ły zado­wo­le­ni i na pew­no na dłu­go zapa­mię­ta­ją tę lek­cję w terenie.

 


Wstecz