Domowe lab­o­ra­to­ri­um

1Dnia 27 listopa­da uczniowie klasy 2b oraz 1d wraz z wychowaw­ca­mi Mar­ią  Schrad­er i Alicją Klinkosz oraz nauczy­cielem bib­liotekarzem Katarzyną Wyskocką, uczest­niczyli w wycieczce do Cen­trum Nau­ki „Ekspery­ment” w Gdyni. Pod­czas 40 — min­u­towych warsz­tatów pt. ”Domowe lab­o­ra­to­ri­um” uczniowie poz­nawali właś­ci­woś­ci różnych sub­stancji, a także wykony­wali mini doświad­czenia, np. zmieni­an­ie koloru mle­ka, tworze­nie erupcji wulka­nu. Po częś­ci warsz­ta­towej młodzi naukow­cy doświad­cza­li wielozmysłowej, stałej wys­tawy, utr­wala­jąc pod­sta­wowe zasady dynami­ki, prawa przy­rody, tajem­nice ludzkiego ciała, poz­na­jąc cieka­wost­ki hydrauliczne i eksploru­jąc wiele innych rozwi­ja­ją­cych ekspery­men­tów. Uczniowie wró­cili do szkoły zad­owoleni i na pewno na dłu­go zapamię­ta­ją tę lekcję w terenie.

 


Wstecz