Hodow­la faso­li w II c

Ucznio­wie kla­sy II c, wraz z począt­kiem mar­ca, roz­po­czę­li hodow­lę faso­li.


Czy­taj dalej

Dziew­czy­ny pro­gra­mu­ją nie tyl­ko pralkę…”

Strona-ZuziaWśród infor­ma­ty­ków i pro­gra­mi­stów prze­ka­zy­wa­ne jest żar­to­bli­we powie­dze­nie, że pral­ka auto­ma­tycz­na powsta­ła po to, aby dziew­czy­ny mogły sobie też popro­gra­mo­wać. W naszej szko­le jest ina­czej. Gru­pa dziew­cząt z kla­sy VI f jest tego dowo­dem. Na zaję­ciach dodat­ko­wych z infor­ma­ty­ki zaczę­ły zgłę­biać taj­ni­ki pro­gra­mo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia stron. Czy­taj dalej

Lek­cje wycho­wa­nia fizycz­ne­go pod­czas zdal­ne­go nauczania 

Ćwiczenia kształtujące z piłką - maskotkąLek­cje wycho­wa­nia fizycz­ne­go pod­czas zdal­ne­go naucza­nia wyma­ga­ją wyka­za­nia się kre­atyw­no­ścią w ćwi­cze­niach. Ucznio­wie tym razem mie­li oka­zję wyko­ny­wać ćwi­cze­nia z pił­ką lub maskot­ką. Nie każ­dy uczeń posia­da pił­kę w domu, więc dobrym pomy­słem było uży­cie masko­tek przy­po­mi­na­ją­cych kształ­tem pił­kę. Przy­bo­ry uatrak­cyj­nia­ją zaję­cia, a ćwi­cze­nia z pił­ką kom­plek­so­wo wzmac­nia­ją cia­ło. Czy­taj dalej

Kolej­na akcja Samo­rzą­du Uczniowskiego

12 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Świa­do­mo­ści Auty­zmu. Dzię­ku­je­my WSZYSTKIM, któ­rzy włą­czy­li się do tej akcji oraz prze­pro­wa­dzi­li godzi­ny wycho­waw­cze na temat autyzmu.

Czy­taj dalej

Na lek­cjach przy­ro­dy hodu­je­my fasolę

1Pod­czas nauki zdal­nej z przy­ro­dy ucznio­wie kla­sy czwar­tej prze­pro­wa­dzi­li kolej­ne doświad­cze­nie. Tym razem mie­li za zada­nie wyho­do­wać faso­lę. Do tego celu każ­dy uczeń przy­go­to­wał sło­ik  z wodą, na któ­ry poło­żo­na zosta­ła gaza i uło­żo­ne na niej ziar­na faso­li. Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nie za udział w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii profilaktyczno-edukacyjnej 

4Nasza szko­ła zosta­ła wyróż­nio­na za udział w ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii pro­fi­lak­tycz­no-edu­ka­cyj­nej pod hono­ro­wym patro­na­tem Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki “Zacho­waj Trzeź­wy Umysł 2020”. Celem kam­pa­nii było kształ­to­wa­nie wśród dzie­ci i mło­dzie­ży proz­dro­wot­nych zacho­wań oraz wzmac­nia­nie zaso­bów i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­cych zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko się­ga­nia po sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne. Czy­taj dalej

Zapro­sze­nie do udzia­łu w konkursie

KONKURS2Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie na grę plan­szo­wą z oka­zji 30-lecia nada­nia imie­nia szko­le. Wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­du­ją się na pla­ka­cie informacyjnym .

Pla­kat informacyjny←kliknij tutaj

Wiel­ka­noc za pasem…

1Czy  przy­go­to­wa­li­ście już deko­ra­cje lub jaj­ka do „koszycz­ka wiel­ka­noc­ne­go”? Na lek­cjach pla­sty­ki pozna­li­śmy ostat­nio kra­szan­ki. Nazwa kra­sza­nek wzię­ła się od meto­dy bar­wie­nia jaj tzw. kra­sze­nia, któ­re pole­ga­ło na far­bo­wa­niu na jed­no­ko­lo­ro­wo bez wzo­ru. Czy­taj dalej

Weso­łych świąt z lek­cji informatyki

Z naj­lep­szy­mi życze­nia­mi od uczniów klas IV b, V a i V b.


Czy­taj dalej

Kart­ki wiel­ka­noc­ne na lek­cjach infor­ma­ty­ki online

11Zbli­ża się Wiel­ka­noc-czas, w któ­rym chce­my zło­żyć swo­im bli­skim życze­nia świą­tecz­ne. Tra­dy­cja wysy­ła­nia kar­tek jest wciąż żywa-dosto­so­wa­na jest jedy­nie do tech­no­lo­gicz­nych moż­li­wo­ści XXI wie­ku. Na lek­cjach infor­ma­ty­ki ucznio­wie klas IV-VI pro­jek­to­wa­li kart­ki wiel­ka­noc­ne oraz pisan­ki. Czy­taj dalej

Podzię­ko­wa­nia Samo­rzą­du Szkol­ne­go za udział w konkursie

1-miejsceDzię­ku­je­my ślicz­nie za tak duże zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­semONI DLA NAS MY DLA NICH. Bar­dzo nas cie­szy, że ucznio­wie naszej szko­ły są tak wraż­li­wi na potrze­by innych. Lau­re­aci pierw­szych trzech miejsc otrzy­mu­ją dyplo­my, któ­re oczy­wi­ście roz­da­my po powro­cie do szkoły.
I miej­sce : Mar­ty­na Sobiec­ka kl. 5b
II miej­sce : Oli­wia Richert kl. 4a
III miej­sce: Aga­ta Waga kl.4a
Ser­decz­nie gratulujemy !!!
Czy­taj dalej

Wio­sna w bibliotece

1Biblio­te­ka szkol­na przy­wi­ta­ła wio­snę wraz z baj­ką o tajem­ni­czej gąsie­ni­cy, któ­ra prze­obra­zi­ła się w pięk­ne­go moty­la. Dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych z zacie­ka­wie­niem przy­glą­da­ły się kolej­nym ilu­stra­cjom. Czy­taj dalej

Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka 2020/2021

3Dnia 17 mar­ca 2021 roku Biblio­te­ka Szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mia­ła przy­jem­ność włą­czyć uczniów klas pierw­szych w poczet czy­tel­ni­ków. Ucznio­wie, wycho­waw­cy  oraz nauczy­ciel biblio­te­karz pięk­nie ubra­ni uczest­ni­czy­li w Aka­de­mii Paso­wa­nia na Czy­tel­ni­ka, przy­go­to­wa­nej przez uczniów z klas trze­cich. Czy­taj dalej

Czy­ta­nie wra­że­nio­we-rela­cja filmowa

Klik foto
Rekrutacja 2021/22 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
68Dni 06Godzin 35Minut 35Sekund